anime download, drama dorama download
  Pokaż wiadomości
Strony: [1] 2 3
1  Sfera dla wszystkich / NATcon / Odp: Bezpiecze?stwo nieco przed/w czasie/na zako?czenie konwentu NatCon : Sierpnia 04, 2009, 09:50:56
Pyta?a?? Przeszuka?em w?a?nie meila i skrzynk? na forum i nic tam nie ma. Co do Fajek Wodnych to musimy to przedyskutowa?, cho? nie mog? powiedzie? ?ebym by? ich zwolennikiem.
2  NATcon / Panele / Odp: Ayumi Hamasaki - the Empress of J-pop (prowadzi: Aeris, Vede) : Sierpnia 04, 2009, 00:23:25
Z przykro?ci? musz? poinformowa? i? z racji nieobecno?ci prowadz?cej, panel ten nie odb?dzie si?.
3  NATcon / Panele / Odp: Warsztaty i pokaz Para Para (prowadzi: Vede) : Sierpnia 04, 2009, 00:23:03
Z przykro?ci? musz? poinformowa? i? z racji nieobecno?ci prowadz?cej, panel ten nie odb?dzie si?.
4  Sfera dla wszystkich / NATcon / Odp: Bezpiecze?stwo nieco przed/w czasie/na zako?czenie konwentu NatCon : Sierpnia 04, 2009, 00:19:15
Fotoroom b?dzie dzia?a? przez ca?y czas trwania konwentu.
5  NATcon / Nowo?ci / NATcon - Zmiana Szko?y, Fotorelacja, Dojazd i Regulamin. : Sierpnia 02, 2009, 20:38:56
Niestety, pomimo naszych najszczerszych ch?ci i oczekiwa?, musimy poinformowa? i? z racji nierzetelno?ci ekipy budowlanej, remontuj?cej Liceum Ojców Pijarów w Krakowie, zmuszeni jeste?my zmieni? szko?? w której odbywa? b?dzie si? konwent. Ku niezadowoleniu Dyrekcji Liceum O. Pijarów i naszemu, ekipa remontowa, mimo licznych ponagle?, nie jest w stanie uko?czy? remontu sal i klatki schodowej przed terminem konwentu.
W zwi?zku z powy?szym, maj?c na uwadze zdrowie, bezpiecze?stwo i komfort Uczestników konwentu, postanowili?my zmieni? szko??.
Po do?? d?ugich i dramatycznych poszukiwaniach, uda?o nam si? wynaj?? inn? placówk? o podobnym metra?u i w niedalekiej okolicy, jest to Zespó? Szkó? Ekonomicznych nr 2 w Krakowie, na osiedlu Spó?dzielczym 6.

Dla waszej wygody przygotowali?my ju? na stronie plan oraz fotorelacj? z dojazdu do nowej szko?y, a tak?e regulamin konwentu. Przypominamy o konieczno?ci zapoznania si? z nim. W ci?gu najbli?szych dni pojawi si? na stronie rozpiska godzinowa atrakcji.

Zapraszamy tak?e na koncert Rei Hazuki, który odb?dzie si? w sobot? na Mainie.
6  NATcon / Nowo?ci / Odp: NATcon – Stage 2 : Lipca 24, 2009, 20:15:56
Nie, druga tura trwa nadal, po prostu by? chwilowy b??d w bazie danych który ju? zosta? poprawiony.
7  Sfera dla wszystkich / Free Talk / Odp: Tfoja Stara spotyka si? z mang? ;p : Lipca 12, 2009, 16:38:30
Ej to mnie te? zabierzcie z Wieczystej Język
8  NATcon / Nowo?ci / NATcon – Stage 2 : Lipca 08, 2009, 18:40:53
W?a?nie ruszy?a Druga Tura Rezerwacji na NATcon, b?dzie ona trwa?a do 1 sierpnia bie??cego roku, wp?aty b?d? przyjmowane do 3 sierpnia (liczy si? data dokonania przelewu), jednak po 1 sierpnia nie b?dzie ju? zwrotów pieni??nych za rezygnacje z wej?ciówki. Przypominamy, ?e konwent odbywa si? w dniach 8-9 sierpnia w Liceum Ojców Pijarów w Krakowie. Wszystkich ch?tnych serdecznie zapraszamy do rezerwowania wej?ciówek i przybywania na nasz konwent.

Przypominamy, ?e dost?pne s? tylko wej?ciówki 2-dniowe w cenie 30 z?otych. Koszulka za? kosztuje 25 z?otych, jej wzór jest w formularzu rezerwacji.

Instrukcje jak nale?y dokonywa? rezerwacji, mo?na znale?? na forum konwentu w tym temacie: http://forum.natcon.pl/index.php?topic=138.0
9  NATcon / Nowo?ci / Odp: NATcon tu i tam rezerwacje ma. : Lipca 08, 2009, 10:15:08
Rezerwacje b?d? uruchomione tak jak i w pierwszej turze o 18.
10  NATcon / Panele / Odp: Mangi Yaoi (prowadzi: Yuri) : Czerwca 30, 2009, 23:47:16
W?tek zosta? wyczyszczony i nie radze wraca? do dyskusji na temat granicy wiekowej.
11  NATcon / Nowo?ci / NATcon tu i tam rezerwacje ma. : Czerwca 29, 2009, 10:32:09
Dzi? zako?czy?a si? oficjalnie pierwsza tura rezerwacji, wszystkich ch?tnych jeszcze na wej?ciówki pocieszamy i? 8 Lipca rozpocznie si? druga tura rezerwacji, ilo?? wej?ciówek w drugiej turze b?dzie uzale?niona od tego ile wp?at wp?ynie za obecne rezerwacje oraz od tego ile rezerwacji zostanie zrobionych w czasie trwania KoneCON’u.

W?a?nie, Mainorg razem ze swoj? malutk? ?wit? zjawi si? na KoneCON'ie by s?u?y? wam informacjami o konwencie, miejscu w którym b?dzie si? odbywa? a tak?e umo?liwi? wam rezerwacje miejsc na NATcon, jeszcze przed rozpocz?ciem drugiej tury rezerwacji. B?dzie mo?na nas ?atwo znale?? na naszym stoisku a tak?e rozpozna? dzi?ki wyró?niaj?cym si? koszulkom.
12  Sfera dla wszystkich / Free Talk / Odp: Tfoja Stara spotyka si? z mang? ;p : Czerwca 29, 2009, 01:07:51
Fotkens z lotniska plox ;P
13  Sfera dla wszystkich / Free Talk / Odp: Tfoja Stara spotyka si? z mang? ;p : Czerwca 22, 2009, 19:35:10
Poza tym powiedz kiedy nie masz praktyk ;P Co? si? zawsze wymy?li ;P
14  NATcon / Nowo?ci / Zmiana Szko?y. : Czerwca 17, 2009, 14:28:44
Z przykro?ci? informujemy ?e jeste?my zmuszeni zmieni? szko?? w której b?dzie odbywa? si? konwent. Niestety Zespó? Ogólnokszta?c?cych Szkó? Sportowych nr 1 zaplanowa? niezapowiedziany remont na okres trwania konwentu i zmuszeni jeste?my zrezygnowa? z ich us?ug.

Dzi? zosta?a podpisana umowa z now? szko??, nie mniejsz?, lecz jednak nie posiadaj?c? 3 sal gimnastycznych. Nowa szko?a to Liceum Ogólnokszta?c?ce Zakonu Pijarów im. Stanis?awa Konarskiego w Krakowie.

Oto nowy adres szko?y: ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków
A tak?e jej strona www: http://www.liceum.pijarzy.pl/index.php

Wszystkim zainteresowanym konwentem przypominamy ?e nadal trwa pierwsza tura rezerwacji, a nast?pna zaczyna si? 8 Lipca bie??cego roku.
15  NATcon / NATblog / ?okiem Main?ogra pt. II : Czerwca 15, 2009, 18:38:12
Miejsce.

Jak wielokrotnie si? przekonali?my miejsce nie pozostaje bez znaczenia, co z reszt? unaoczni? Kuroneko w swojej blogowej serii. Nie b?d? si? tu rozpisywa? na temat jak szuka? szkó? a raczej co powinny mie? w ramach nowszych standardów. Dawniej w?a?ciwie wystarczy?y ?ciany, dach i pod?oga, teraz jednak wymagania konwentowej braci znacznie wzros?y. Co wi?c powinna mie? szko?a na konwent?

- Dobra lokacja, a wi?c mie?ci? si? w ?atwo dost?pnej cz??ci miasta, najlepiej blisko wielu linii tramwajowych i autobusowych, dobrze by by?o te? aby nie le?a?a daleko od dworców itp. Cho? z drugiej strony niektóre szko?y zacz??y sobie liczy? dro?ej za to ?e znajduj? si? bli?ej centrum miasta.

- Rozmiary, to oczywi?cie ju? zale?y od rozmiaru konwentu i to raczej ilo?? ludzi dobiera si? pod rozmiar szko?y ale mimo wszystko wa?ne jest by szko?a mia?a co najmniej 20 sal lekcyjnych, do tego oczywi?cie sal? gimnastyczn?, mile widziane w okresie wakacyjnym s? tak?e boiska i rozleg?e tereny zielone gdzie mo?na przeprowadza? wiele atrakcji plenerowych. Do tego oczywi?cie szerokie korytarze, by pomie?ci?y i uczestników i stoiska.

- Sale, o ich ilo?ci ju? pisa?em, ale teraz co? wi?cej o nich samych. Powinny mie? co najmniej 2-3 gniazdka, by? przestronne, sale na pi?trach powinny mie? otwieraj?ce si? okna by nie grozi?a duchota. Do tego lepiej ?eby nie by?y to sale z wieloma szafami i gablotami bo przecie? wiemy jak ?atwo co? uszkodzi?. Dobrze jest te? jak maj? szerokie drzwi, ale to obecnie raczej norma w wi?kszo?ci szkó?.
- Gastronomia, czyli w skrócie mówi?c dobrze jest jak ko?o szko?y jest jaki? fast food/restauracja, a jeszcze lepiej jak w samej szkole znajduje si? bufet, sprzedaj?cy przynajmniej najpotrzebniejsze produkty ?ywno?ciowe a w wielu przypadkach dobrze jest te? gdy sprzedawane s? gor?ce posi?ki.

- Prysznice, o tak, to kolejny niesamowicie wa?ny element szko?y, na szcz??cie coraz wi?cej konwentowiczów zaczyna dba? o higien? osobist?, co poci?ga za sob? te? konieczno?? zapewnienia im warunków do wzi?cia prysznica. Nie musz? chyba mówi? ?e prysznice te powinny by? sprawne Mrugnięcie

- Wej?cia, tak wiem, wydaje si? ?e to element z ma?ym znaczeniem, a jednak dobrze jest gdy szko?a ma szerokie wej?cie, najlepiej z zadaszonym placykiem przed nim, ?atwiej wtedy prowadzi? akredytacj?. Dobrze te? gdy istnieje co najmniej jedno dodatkowe wej?cie z którego mo?e korzysta? obs?uga. Du?o ?atwiej jest wszystko zrobi? bez przeciskania si? przez t?umy w wej?ciu, no i t?umy te? chyba wol? unika? hord helperów Mrugnięcie

- Ma?e skomplikowanie, a tak, ten problem jest co prawda ?wie?y ale trzeba przyzna? ?e w niektórych szko?ach mo?na by zgubi? batalion komandosów, nie mówi?c ju? o pojedynczej osobie, dlatego dobrze jest gdy szko?a przynajmniej dysponuje dok?adnymi planami budynku, a najlepiej gdy jest to zbudowany w prosty sposób budynek, bez skomplikowanych przej?? i wielu zakr?tów.

A na zako?czenie pozwol? sobie podebra? mój w?asny tekst:
KURONEKO <ze ?zami szcz??cia w oczach>:
– Znalaz?em rewelacyjn? szko??! Du?a, ma trzy sale gimnastyczne, dobry dojazd i co najwa?niejsze… Dyrekcja chce wspó?pracowa?!
JA:
– Hmmm… Nie ma terenów zielonych.
Strony: [1] 2 3