Forum konwentu NATcon

NATcon => NATblog => Wątek zaczęty przez: Kuroneko Maja 10, 2009, 16:40:45Tytuł: Z Poszukiwania Zaginionej Szko?y cz I
Wiadomość wysłana przez: Kuroneko Maja 10, 2009, 16:40:45
Z Poszukiwania Zaginionej Szko?y

Czyli:

„- Dzie? dobry. Chcia?bym wynaj?? szko??.-
 - Jak? sal??-
 - Eee…Szko??…-
 - CA?A?! -”
   
       Ten krótki cytat obrazuje mniej wi?cej podej?cie z którym spotka?em si? w 90 % Krakowskich szkó?.
   W cyklu krótkich artyku?ów postaram si? zaprezentowa? dlaczego szko?a jest taka wa?na, dlaczego konwenty s? w nich organizowane oraz przytocz? problemy z którymi si? zderzy?em.

„ - Po co panu tyle tych sal?-
   - Uczestnicy musz? gdzie? spa?.- ”

       Dlaczego budynek szkolny jest tak istotny? Najprostsza odpowied? to taka ?e konwent gdzie? musi si? odbywa?. Ogólnie najwa?niejszymi „czynnikami konwentowymi” s? ludzie, szko?a, sprz?t. O ile mo?na polemizowa? nad kolejno?ci? tych dwóch ostatnich to nic nie zast?pi dobrych i odpowiedzialnych orgów, helperów i prowadz?cych. Skupmy si? jednak na szkole.
   W ostatnich latach nast?pi? znaczny wzrost ilo?ci uczestników jak równie? ich oczekiwa? wzgl?dem organizatorów. Spora cz??? konwentów, je?li nie zdecydowana wi?kszo?? wprowadzi?a wej?cia tylko i wy??cznie za rezerwacj?. Teoretycznie ma to na celu ograniczenie ?cisku, w praktyce bywa ró?nie.
   Konwenty zaczynaj? odbywa? si? w coraz wi?kszych i nowocze?niejszych szko?ach. Coraz cz??ciej s?ysz? o uczestnikach i prowadz?cych którzy zgubili si? na terenie szko?y.
Co do waszych oczekiwa? to staramy si? sprosta? nawet tym najdziwniejszym czego przyk?adem mo?e by? ta konwersacja:

JA <ze ?zami szcz??cia w oczach>:
– Znalaz?em rewelacyjn? szko??! Du?a, ma trzy sale gimnastyczne, dobry dojazd i co najwa?niejsze… Dyrekcja chce wspó?pracowa?!”
NATAN:
– Hmmm… Nie ma terenów zielonych.-

       Jak wida? na powy?szym przyk?adzie, trudno wszystkich zadowoli? a mainorga w szczególno?ci ;) Jak wi?c znale?? idealn? szko??? Odpowied? jest niezwykle prosta. Nie da si? tego zrobi?. Idea? powinien by? blisko dworca/centrum, mie? dwie du?e sale gimnastyczne, spor? ilo?? sal w miar? mo?liwo?ci prysznice i do tego by dyrekcja wyrazi?a zgod?. W okolicach rynku s? stare i ma?e szko?y a znale?? porozumienie z dyrekcj? te? nie jest ?atwo.
       Dlaczego wi?c organizowa? w szkole? Po pierwsze bo s? jako tako przystosowane do sporej ilo?ci ludzi, równie? pod wzgl?dem przepisów BHP czy sanitarnych. Po drugie o wiele ?atwiej znale?? i wypisa? szko?y w mie?cie ni? poszukiwa? innych mo?liwo?ci wynajmu. Po trzecie: bo posiadaj? du?e sale a mianowicie gimnastyczne. Po czwarte i ostatnie… Z przyzwyczajenia. Wi?kszo?? du?ych konwentów odbywa?a si? po szko?ach, a zdobyte wcze?niej do?wiadczenie odno?nie organizacji dotycz? tego typu budynku. Czy to dobrze czy ?le, ?e konwenty odbywaj? si? w szko?ach pozostawiam ju? wam do rozpatrzenia.


Tytuł: Odp: Z Poszukiwania Zaginionej Szko?y cz I
Wiadomość wysłana przez: Keiy Maja 10, 2009, 23:06:38
Moja mama zareagowa?a tak samo. Ca??? A co wy robicie w tych salach?


Tytuł: Odp: Z Poszukiwania Zaginionej Szko?y cz I
Wiadomość wysłana przez: _Hideki_ Maja 11, 2009, 15:37:04
nie moge sie doczekac nastepnej czesci :) jak to bylo ze szkolami, ktore w tym roku zwiedziles w poszukiwaniu conplace?


Tytuł: Odp: Z Poszukiwania Zaginionej Szko?y cz I
Wiadomość wysłana przez: Kuroneko Maja 11, 2009, 19:29:03
Ró?nie ;) ogólnie rzecz bior?c ma?e lub prywatne szko?y patrz? o wiele cieplej na nasze przedsi?wzi?cie. Przyk?adowo mog?em za?atwi? bodaj?e gimnazjum nr 1 vis a vis wawelu, ale jako? nie podziela?em optymizmu dyrektora ?e "upchniemy" tyle ludzi w szkole gdzie raptem jest 300 uczniów XD. Porusz? to pewnikiem jak b?d? pisa? o mentalno?ci w szko?ach :P


Tytuł: Odp: Z Poszukiwania Zaginionej Szko?y cz I
Wiadomość wysłana przez: Kazeko Maja 11, 2009, 19:43:56
jak to bylo ze szkolami, ktore w tym roku zwiedziles w poszukiwaniu conplace?

a których to on nie zwiedza? ^^


Tytuł: Odp: Z Poszukiwania Zaginionej Szko?y cz I
Wiadomość wysłana przez: Lilala Maja 16, 2009, 18:01:07
Ciesze sie, ze udalo sie ja wynajac ^^ haha, uwazajcie Krakowskie szkoly, wlasnie zbiera sie kupa ludzi ;]


Tytuł: Odp: Z Poszukiwania Zaginionej Szko?y cz I
Wiadomość wysłana przez: Mangaka Czerwca 08, 2009, 20:54:29
uwazajcie Krakowskie szkoly, wlasnie zbiera sie kupa ludzi ;]
jak to przeczyta?am pomy?la?am: biedna obs?uga ze sklepów przyleg?ych do szko?y. ekspedientki przewa?nie bledn? i wytrzeszczaj? oczy na widok zgraji pimylonych przebiera?ców ;]  a pó?niej s?ysz? jak jedna mówi do drugiej: "spokojnie Basiu, to jeszcze tak tylko jutro".


Tytuł: Odp: Z Poszukiwania Zaginionej Szko?y cz I
Wiadomość wysłana przez: Koiori Czerwca 08, 2009, 22:09:55
Eh...chcia?abym ?eby konwent si? odby? w mojej (ju? by?ej szkole)...*-*. Narazie jest za ma?a, ale buduj? supersale, wi?c kto wie mo?e za kilka lat...<marzy>jak ju? Rzeszów b?dzie metropoli?...:)


Tytuł: Odp: Z Poszukiwania Zaginionej Szko?y cz I
Wiadomość wysłana przez: Kisara Czerwca 08, 2009, 23:54:34
spokojnie Basiu, to jeszcze tak tylko jutro".
Eee prawdziwe? Czy tak sobie wymy?li?a??


Tytuł: Odp: Z Poszukiwania Zaginionej Szko?y cz I
Wiadomość wysłana przez: Mangaka Czerwca 09, 2009, 19:02:04
z Animatsuri ;]


Tytuł: Odp: Z Poszukiwania Zaginionej Szko?y cz I
Wiadomość wysłana przez: lili Czerwca 11, 2009, 16:12:10
Ale za to jaki utarg maja na nas...